ประวัติ

บก

การจัดตั้ง

เริ่มต้นของกองบริการนี้  มาจากแผนกที่  1  หรือ  จร.ร.1  ของกรมจเรทหารราบ  เมื่อปี  พ.ศ.2491  เป็นต้นมา  หัวหน้าแผนกที่  1  คนแรกคือ  พ.อ.พิสณห์  สุรฤกษ์  ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหลายหน  ดังนี้

การเปลี่ยนแปลง

1. ปี  พ.ศ.2491 – 2495  มีหน่วยขั้นตรงต่อแผนกที่  1  หรือ  จร.ร.1  คือ  มว.สัมภาระ (ต่อมาเปลี่ยนฐานะเป็น  แผนกพลาธิการ), แผนกสรรพสวุธ, กองสวัสดิการ, กองบริการ, กองเสนารักษ์, กองสนามยิงปืน,     กองยานพาหนะ, แผนกการช่าง (เหล่า ร.)   มว.สัตวรักษ์, แผนที่และเรือนจำ

 2. ปลายปี พ.ศ.2495  กรมจเรทหารราบ  ได้เปลี่ยนสภาพเป็น  กรมการทหารราบ (กทร.)  ยังคงเป็นแผนกที่  1  ของ  กทร.  ตามเดิม  หน่วยขึ้นตรงของแผนกที่  1  ยังมีเท่าเดิม

3. ปลายปี พ.ศ.2497  กรมจเรทหารราบ (กทร.)  ได้เปลี่ยนสภาพหน่วยอีกครั้งหนึ่งเป็น  ศูนย์การทหารราบ (ศร.)  ในปีนี้นี่เอง  แผนกที่ 1  ได้ยุบไปมีชื่อใหม่เรียกว่า  กองบริการ  ศูนย์การทหารราบ  ตราบเท่าทุกวันนี้มีหน่วยขึ้นตรงดังนี้  แผนกพลาธิการ, แผนกสรรพาวุธ, แผนกการช่าง (เหล่า ร.), แผนกสวัสดิการ, กองสนามยิงปืน,  กองยานพาหนะ, กองร้อยบริการ, เรือนจำ และ มว.ดุริยางค์

4. ปลายปี  พ.ศ.2510  คำสั่ง  ทบ.  ที่ 219/2509  ลง 21 ก.ค.09  เรื่อง  ให้ย้ายศูนย์การทหารราบไปเข้าที่ตั้ง ณ ค่ายธนะรัชต์ นั้น  ในการเคลื่อนย้ายจากค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  มาเข้าที่ตั้งปกติ           ค่ายธนะรัชต์  มีหน่วยขึ้นตรงกองบริการ  ศร.  ได้ย้ายติดตามมาด้วย  มร บก.กองบริการ, แผนกพลาธิการ,  แผนกสรรพาวุธ, แผนกสวัสดิการ,  เท่านั้น  หน่วยขั้นตรงที่เหลือได้ทิ้งไว้ให้สนับสนุนศูนย์สงครามพิเศษต่อไป กองบริการ ศร.  ได้เริ่มปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติค่ายธนะรัชต์  เมื่อ  11  พ.ค.2510

5. ต่อมาในปลายปี  พ.ศ.2512  ทบ.ได้อนุมัติให้ใช้  อฉก.4100  เป็นของ  ศร.  โดยเฉพาะหน่วยต่างๆ ที่ ศฝ. ทิ้งไว้เพื่อให้การสนับสนุน ศร. ต่อไปนี้  อันมี  แผนกยุทธโยธา, กองร้อยบริการ, แผนกสนามยิงปืน, ที่ควบคุม, มว.ดุริยางค์  หน่วยเหล่านี้มีชื่อต่อท้ายไว้ว่า  ส่วนรับโอนจาก ศฝ. ในปี พ.ศ.2512  ที่ ทบ.  ได้อนุมัติ  อฉก.4110  หน่วยต่างดังกล่าวข้างต้นมีชื่อว่า  ส่วนรับโอนจาก ศฝ.  ได้หมดไป กองบริการ  ศร. จึงมีหน่วยขึ้นตรงดังนี้.-  แผนกพลาธิการ,  แผนกสวัสดิการ,  แผนกสรรพาวุธ, แผนกยุทธโยธา, แผนกสนามยิงปืน, ที่ควบคุม, มว.ดุริยางค์, กองร้อยบริการ,  และตอนขนส่ง

6. ในปี พ.ศ.2513  ศร. ได้รับมอบสวนสนประดิพัทธ์  จาก จทบ.พ.บ. ตามคำสั่ง ทบ. ที่ 441/2513  ลง 20 ต.ค.13 เรื่อง  มอบความรับผิดชอบและรักษาสวนสนประดิพัทธ์  ให้กับ ศร.  ศร.ได้มอบหมายให้หน่วยนี้ขึ้นตรงต่อกองบริการ ศร.  แต่บัดนั้นเป็นต้นมา  โดยมานามหน่วยว่า  หน่วย ศร. (ส่วนแยกสวนสนประดิพัทธ์)

7. ครั้นปี พ.ศ.2517  ศร.  ได้มีการขยายอัตรา ในหน่วยขึ้นตรงของกองบริการ มีกองร้อยบริการ ได้รับการขยายอัตราจากกองร้อย เป็นกองพัน คือกองพันบริการ โดยรับการสนธิกำลังจาก ร้อย.บริการเดิม, ร้อย.บก.ศร.เดิม, ร้อย.รักษาการณ์ ศร. กองพันบริการนี้  ยังมีหน่วยขึ้นตรงของกองพันอีก 2 หน่วย คือ มว.สูทกรรม และมว.ดับเพลิง  ดังนั้น ในปี 2517  กองบริการมีหน่วยขึ้นตรงดังนี้.-  แผนกพลาธิการ,  แผนกขนส่ง (เดิม เป็นตอน), แผนกยุทธโยธา, แผนกสวัสดิการ,  แผนกสรรพาวุธ,  แผนกสนามยิงปืน, ที่ควบคุม, มว.ดุริยางค์, มว.สัตว์ต่าง, พัน.บริการ และหน่วย ศร.  (แยกส่วนจากสวนสนฯ)

8. ในปี พ.ศ. 2525  มีการแก้ไขและขยายอัตราใน อฉก.4110 ของ ศร. ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ     ที่  177/24 ลง 3 ธ.ค.24 ที่ได้รับผลการแก้ไขและขยายอัตรานี้ได้แก่ กองพันบริการ และแผนกขนส่ง  พัน.บริการ แต่เดิม ผบ.หมู่ อัตรา ส.อ. ได้รับการขยายครั้งนี้ด้วย แผนกขนส่ง แต่เดิมหัวหน้าแผนก อัตรา พ.ต. ได้รับการขยายให้มี อัตรา พ.ท.  กับได้มี อัตรา ประจำแผนก (ร.อ.) และ จ.ส.อ. ขั้นอีกหลายอัตรา หน่วยขึ้นตรง กองบริการ ศร.จึงมีเท่าเดิม

9. ในปี พ.ศ. 2533  ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย โดยคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ที่ 79/33 ลง 29 พ.ค.33 ที่ได้รับผลจากการแก้ไขเพิ่มนี้ ได้แก่ สำนักงานขนส่ง มาเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองบริการ ศร.

ที่ตั้ง

  • ในปี พ.ศ. 2491 – ปี พ.ศ.2510 มีที่ตั้งปกติอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จว.ลพบุรี
  • ปลายปี พ.ศ.2510 มีที่ตั้งปกติที่ ค่ายธนะรัชต์ เลขที่ 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

สถิติเกี่ยวกับหน่วยในเรื่องงบประมาณ, ความสิ้นเปลือง, การใช้จ่าย ฯลฯ เป็นไปตามงบประมาณที่ ศร. ได้รับและแบ่งจ่ายให้ ในด้านการก่อสร้างอาคารโรงเรือนได้ใช้อาคารโรงเรือนของ ศฝ. เดิมทั้งสิ้น