กองบริการ ศูนย์การทหารราบ

ภารกิจหน่วย : จัดบริการให้แก่หน่วยต่างๆ ของ ศร. ในเรื่องเกี่ยวกับการสวัสดิการ, การบันเทิง, การพลาธิการ, การขนส่ง, การสรรพาวุธ, การสัตว์, การยุทธโยธา, สนามฝึก สนามยิงปืน, เรือนจำ, การดุริยางค์, การบริการลูกมือและแรงงาน ตลอดทั้งการฝึกอบรมทหารใหม่ในหน่วย และดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาการณ์ การควบคุมการจราจร ภายใน ศร.

หน่วยขึ้นตรง

แผนกพลาธิการ

พธ (3)

ภารกิจ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งกำลังและซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ สาย พธ. ให้แก่หน่วยงานต่างๆใน ศร.
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาของ ศร.
 3. กำกับดูแลการเลี้ยงดูของหน่วยต่างๆใน ศร.
 4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกขนส่ง

ผส

ภารกิจ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับขนส่ง การเคลื่อนย้าย การส่งกำลัง และซ่อมบำรุงยานพาหนะ สาย ขส.
 2. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกยุทธโยธา

ยย

ภารกิจ

 1. รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค และเส้นทางในพื้นที่
 2. ส่งกำลังและซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ สายยุทธโยธา
 3. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกสรรพาวุธ

สพ (2)

ภารกิจ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งกำลังและซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ.ให้กับหน่วยงานต่างๆ ใน ศร. รวมทั้งการทำลายล้างวัตถุระเบิดด้าน
 2. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกสวัสดิการ

สก (2)

ภารกิจ

 1. การดำเนินการเกี่ยวกับการกีฬา การบันเทิง กิจการออมทรัพย์ การฌาปนกิจ ที่พักอาศัย ทะเบียนบ้าน ตลอดจนการสงเคราะห์การศึกษาแก่บุตรข้าราชการในหน่วย
 2. ควบคุมดูแลกิจการสโมสร และร้านค้าสวัสดิการของหน่วย
 3. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกสนามฝึกและสนามยิงปืน

สป (3)

ภารกิจ

 1. ควบคุมและวางระเบียบในกิจการเกี่ยวกับการใช้สนามฝึกและสนามยิงปืนของ ศร.
 2. รับผิดชอบเกี่ยวกับประกาศของสนามยิงปืน
 3. ดูแลรักษาสนาม ถนนและสิ่งก่อสร้างต่างๆในสนามฝึกแลไสนามยิงปืน
 4. ปกครองและตรวจตราที่ดินในเขตสนามฝึกและสนามยิงปืน มิให้ผู้ใดบุกรุกหรือมีกรรมสิทธิ์พิเศษอันมิชอบ
 5. บันทึกและรายงายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

เรือนจำ

รจ (2)

ภารกิจ

 1. รับผิดชอบในกิจการที่เกี่ยวกับเรือนจำ
 2. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
 3. กองบริการ
 4. ภารกิจ

หมวดดุริยางค์

ดย

ภารกิจ

 1. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการเกี่ยวกับ กิจการดุริยางค์
 2. อำนวยการ กำกับการและปฏิบัติการ ในการฝึกสอนวิชาดนตรี ตลอดจนการบรรเลงในงานพิธีต่างๆ เพื่อความบันเทิงของทหาร ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 3. เสนอความต้องการ จัดหาอุปกรณ์เครื่องดนตรี ซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ และปฏิบัติงานตามระเบียบแบบธรรมเนียมที่เหล่าสายวิทยาการกำหนด
 4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

กองพันบริการ

พัน (2)

ภารกิจ

 1. จัดกำลังพลเข้าเวรรักษาการณ์ รักษาความสงบเรียบร้อย การจัดทหารกองเกียรติยศ การควบคุมการจราจร ตลอดจนให้ความปลอดภัยแก่ผู้บังคับบัญชา และอาคารสถานที่ของทางราชการ
 2. จัดลูกมือและรายงาน สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ของ ศร.
 3. ปกครองบังคับบัญชา และดำเนินงานทางธุรการ การเลี้ยงดู ตลอดจนการฝึกสอนอบรมทหารใหม่ของ ศร.
 4. รับผิดชอบในการดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยภายใน ศร.
 5. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 6. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

สำนักงานขนส่ง
ขส

ภารกิจ

 1. ให้คำแนะนำ กำกับดูแลทางเทคนิค และช่วยเหลือในเรื่องการขนส่งของ ศร.
 2. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่